Totaløkonomi

Sådan bruges Totaløkonomiske vurderinger

Sådan bruges Totaløkonomiske vurderinger

Forrige emne Næste emne  

Sådan bruges Totaløkonomiske vurderinger

Forrige emne Næste emne JavaScript is required for the print function  

En totaløkonomisk vurdering kræver, at man forholder sig til følgende parametre:

 

- Anlægsomkostninger
- Levetid
- Vedligeholdsomkostninger

 

Anskaffelsesomkostninger
Anskaffelsesomkostninger fastsættes af brugeren på baggrund af viden om lokale forhold, kompleksitet og arkitektoniske forhold, som har indflydelse på prisniveauet og dermed anlægsomkostningerne. Anskaffelsesomkostningerne er et udtryk for de omkostninger som dækker den samlede leverance og montage af den pågældende bygningsdel.

 

Anskaffelsessummen skal indskrives i hele kr.

 

Anskaffelsesomkostningerne er incl. omkostninger til stillads og byggeplads. Eventuelle omkostninger til byggeplads  og stillads for vedligeholdelse skal angives seperat - i kolonnen "Stillads". Omkostninger til rådgiver m.m. er excl.

 

Levetid
Programmet vurderer levetid for bygningsdelen, angivet efter principper jf. hjemmesiden levetider.dk. Den angivne levetid skal vurderes og eventuelt korrigeres af brugeren på baggrund af byggeriets aktuelle udformning og beliggenhed.

 

Levetiden angives i hele år og angives under forudsætning af at det af leverandøren anbefalede vedligehold udføres. Ved sammensatte konstruktioner (ex. tagbeklædning + undertag) skal levetiden angives som den korteste i konstruktionen. F.eks. hvis et undertag lever kortere end tagbeklædning, er det levetiden for undertag som anvendes, idet forudsætninger er, at undertaget ikke kan skiftes, uden af hele tagbeklædningen også skal skiftes.

 

Vedligeholdsomkostninger
Programmet indeholder vedligeholdsomkostninger (angivet som procent af anlæg) som er fastsat af Landsbyggefondens driftspanel. Brugeren skal vurdere og eventuelt korrigere denne omkostningsprocent, som er forbundet med gennemførelse af vedligeholdet. Egne erfaringer kan lægges til grund for fastsættelsen af vedligeholdelsesomkostningerne. Omkostningerne til vedligehold skal alene dække de omkostninger som anvendes til vedligehold excl. stillads, byggeplads og rådgiver-honorar m.m.. Disse (byggepladsomkostninger) angives særskilt, jf. nedenstående.

 

Vedligeholdelsesomkostninger angives som en procent af anlægssummen. Hvis der er ekstraordinære omkostninger forbundet med demontage og bortskaffelse skal disse også angives som en procent af anlægssummen. Kendes de omkostninger som skal afsættes til vedligehold og ekstraordinære bortskaffelse skal man omregne dette til procent af anlægssummen og indskrive denne beregnede procent.

 

Vedligeholdelsesprocent udregnes som: vedligeholdelsesudgift x 100 / anlægsudgift. Vedligeholdelsesprocenter skal dække udgiften pr. gang der f.eks. skal males.


Stillads (byggepladsomkostninger)

Stillads og byggepladsomkostningerne fastsættes af brugeren og skal dække alle de omkostninger, som er nødvendige for at gennemfører aktiviteterne omkring vedligeholdet. Dvs. alle stillads-, skure- og byggepladsforhold incl. reetablering, som er nødvendige for at kunne udføre vedligeholdet.

 

Stilladsomkostningerne angives i hele kr.


Kalkulationsrente
Rentesatsen er fastsat af tidligere Indenrigs & Socialministeriet og kan ikke ændres.


Anvendelse af programmet:

Bygningsdel vælges ved at aktivere fanen(rne) øverst i skærmbilledet.


Alternativ bygningsdel

For at gennemføre en totaløkonomisk vurdring skal der udarbejdes analyse for mindst 2 alternativer indenfor hver bygningsdel.

 

Det er vigtigt, at alle oplysninger indskrives, således at de fuldt ud erstatter alternativet. Således skal alle omkostninger indeholde samme mængder og ydelser, emner skal kunne erstatte hinanden fuldt ud, således at en sammenligning er realistisk.