Totaløkonomi

Forklaring skærmbilleder

Forklaring skærmbilleder

Forrige emne Næste emne  

Forklaring skærmbilleder

Forrige emne Næste emne JavaScript is required for the print function  

Forstå skærmbillederne og hvordan tilpasning kan foretages.

 

- Vælg bygningsdel (Vinduer, Facade eller Tag)

 

- Vælg de korrekte generelle indstillinger

 

- Vælg konstruktion.   (Fig 1) Når musen føres hen over konstruktion ( v) fremkommer drop-down hvor forskellige konstruktioner kan vælges. Hvis konstruktion ikke kan findes kan indsættes valgfri række. De viste 3 konstruktionstyper kan ændres i drop-down boksen.

 

Fig 1


Forklaring til de enkelte kolonner (Fig 2)

1. Anlægsomkostning angives. Beløb kan angives i hele kr.
 
2. Levetiden jf. oplysninger fra Levetider.dk eller Landsbyggefondens driftspanel. Antal år anført i parantes angiver den standard levetid som kan forventes under almindelige forhold. Levetiden kan være påvirket af de generelle indstillinger eller de valg som er foretaget. F.eks. i Vindues-sektionen vil fravalg af nem udskiftning af termorude betyde en levetid på 20 år. Levetiden nedsættes til 20 år, og i parentes vil fremgå standard levetiden. Hvis der i denne kolonne står ej. def (garanti) betyder det at levetiden for det valgte emne ikke kan umiddelbart kan fastsættes ud fra normale leverandør anvisninger eller tilsvarende. I sådanne tilfælde skal levetid fastsættes af bruger.
 
3. Her angives eventuelle korrektioner til levetiden, som fremgår af (2). År skal angives i hele år og kan være som et fradrag (negative) eller tillæg (positive) år.
 
4. Summen (2) + (3) fremgår her. Denne Levetid anvendes i de totaløkonomiske beregninger.
 
5. Vedligeholdelse i pct. af anlæg (1). Ændringer skal angives i procenter med maks. én decimal.
 
6. Efter samme princip som ved (3) kan vedligeholdelsen korrigeres, henholdsvis angives hvis der ikke fremgår driftsprocent . (visse vedligeholdelses emner er der ikke udarbejdet data for)
 
7. Sum (5) + (6) angiver vedligeholdelsesprocenten, som anvendes i de totaløkonomiske vurderinger.
 
8. Vedligeholdelse beregnet ud fra den angivne procent fra kolonne (5), beregnet i kr. Denne omkostning indgår i beregningerne med den frekvens som angives i (3).
 
9. Eventuelle nødvendige stillads og byggepladsomkostninger for at gennemfører vedligehold skal angives her.
 
10. Sum (8) + (9) som udgør de samlede vedligeholdelsesomkostninger beregnes i denne kolonne.
 
11. Ekstraomkostninger ved bortskaffelse eller demontage af konstruktionen skal angiver i %. Hvis f.eks. ekstraordinær bortskaffelse andrager kr. 300.000 på en investering på kr. 1.000.000 skal skrives 30% i denne kolonne.
 
12. De gennemsnitlige årlige omkostninger (annuiteten) beregnes ud fra den beregnede levetidsomkostning fordelt ud på de oplyste levetider diskonteret med kalkulationsrenten.

 

Fig 2


Valgfri række:

 

Hvis man ikke kan finde en konstruktion som svarer til den konstruktion man har valgt, kan indsættes valgfrie rækker, hvor man selv udfylder alle data.

 

Fig 2

 

I det viste eksempel er indskrevet et vindue fremstillet på egen fabrik. Principielt er dette acceptabelt men vil typisk kræve yderligere dokumentation for kvalitet mv.

 

Bruger skal selv angive alle levetider og vedligeholdelsesfrekvenser.